12.8.11


***சீனப் பொருட்களை புறக்கணிப்போம்!!

 உடனடியாகச் செய்வோம்!! 

***புதிதாக எந்த சீனப் பொருளையும் வாங்க

 வேண்டாம்!! 

***வியாபாரிகளுக்கு ஒரு வேண்டுகோள்...சீனப்

 பொருட்களை விற்காதீர்கள்..


Boycott China...